اردوی تفریحی-ورزشی استخر پدران و پسران

چه نیکو روزی شد،روز ی که فراگیران در کنار پدران و پدربزرگشان به تفریح و شادی پرداختند و درکنار معلمان و مربیان،خلق خاطراتی خوش کردند.

خوشحالیمکه یک سال دیگر از سال های تحصیلی عزیزانمان سپری شد.امسال هم تلاش و کوشش عزیزانمان چشمگیر بود و تلاش کردیم به جهت قدردانی از این زحمات روزی خاطره انگیز برای فراگیران و پدران خانواده سلام 22 رقم بزنیم.