پژوهش در دبستان با آموزش دانش آموز برای بهره گیری از ابزار مشاهده (بکارگیری حواس) آغاز می شود.سعی می شود در جهت تقویت بهتر دیده شدن،شنیدن و تقویت پرسشگری که شروع یک تحقیق است شروع کنیم و در این راستا هر یک از منابع با ارائه یافته های پژوهش خود به شکل گفتاری،دیداری (نقاشی)و نوشتاری (جملات ساده و کوتاه)تکمیل کند .

دانش آموزان باید چگونه پرسیدن و طرح پرسش های پژوهش را به عنوان طرح پژوهش با استفاده از منابع مرجع و روش پاسخ دادن به پرسش های پژوهش با استفاده از منابع را به صورت فردی و گروهی بیاموزد .رشد مهارت پرسشگری رفته رفته کودکان را در فرآیند جستوجو قرار خواهد داد.