-بازی پرش
با هدف تقویت عضلات پا و دقت و تمرکز

-اموزش اشکال هندسی و سه رنگ اصلی و راه رفتن نواموزان از خط و رنگ مورد نظر با هدف دقت و تمرکز و اموزش مفاهیم پایه ریاضی (اشکال هندسی و رنگ ها )

-کاردستی عروس دریایی
با هدف اموزش گره و رد کردن نخ از سوراخ های مورد نظر و افزایش دقت و تمرکز و تقویت عضلات ظریف دست

-اموزش خط صاف با لگو و چرخ دنده
با هدف اموزش مفاهیم پایه ریاضی (خط صاف )

-کاردستی بستنی(پاره کردن کاغذ و گلوله کردن کاغذ )
با هدف دست ورزی و تقویت انگشت های نوشتاری

-بازی بشقات و توپ
با هدف اموزش مفاهیم پایه ریاضی (رنگ و اعداد ) و دقت و تمرکز و سرعت العمل

-کاردستی جوجه تیغی (اموزش تا )
با هدف دقت و تمرکز و دست ورزی

-صحبت در مورد گیاهان ومواردی که برای رشد نیاز دارن
و کاشت بذر توسط نواموزان
با هدف فعالیت گروهی و مشاهده رشد گیاهان

-تصویر خوانی توسط نواموزان
با هدف افزایش گنجینه واژگان و تقویت اعتماد بنفس