برنامه های پایگاه تابستانی دبستان سلام از تاریخ ۱۶ تیر رسما آغاز گردید

در این میان تحویل بعضی از نوآموزان به فضای مدرسه که برای اولین بار انجام می شد صحنه مهمی بود که با همراهی اولیا انجام شد.

برنامه ها و زمانبندی این دوره به شرح زیر است.