به همت مسئولین مدرسه فعالیتی جهت آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و ارتباط بهتر و موثرتر با گیاهان صورت پذیرفت .
در این فعالیت دانش آموزان با علاقه به صحبت‌های مربی گوش فراداده و با مراحل مختلف قلمه زدن آشنا شدند .