با هدف ایجاد تفکر خلاق و حس نویسندگی و تشویق به قدرت درک مصور سازی در ذهن و انتقال آن در کتاب داستان کوچکش