آماده کردن ژله بستنی

افزایش مهارت کار گروهی با مراحل تهیه ژله بستنی،سرگرم آموزی

بازی گیره و جوراب
با هدف دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات ظریف دست

بازی ماهیگیری
با هدف دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست

بازی توپ و درخت
با هدف اموزش مفاهیم پایه (رنگ و اعداد ) ، دقت و تمرکز

صحبت در مورد فصل تابستان
حل کاربرگ تابستان و چاپ برگ و میوه های فصل تابستان با انگشت و گواش