در آخرین روز پایگاه تابستانی در مجموعه ورزشی الغدیر برنامه استخر دانش آموزان به همراه پدر یا پدربزرگشان برگزار شد،این دور هم بودن پدران و پسران به همراه مربیان و معلمانشان موجب فراهم کردن محیطی دوستانه و با نشاط بود.