طرح بازیافت در سلام ۲۲

آموزش و تشویق خانواده‌ها و ارتقای فرهنگ شهروندی به منظور جداسازی زباله از مبداء ، یکی از گام‌های اولیه در مدیریت پسماند شهری است و با توجه به اهمیت موضوع ، لازم است همه دست به دست دهیم تا نسبت به ساماندهی این مسئله مهم اقدامات لازم انجام پذیرد .

هدف از انتخاب دانش‌آموزان برای آموزش تفکیک پسماندهای خشک استفاده از ظرفیت‌های یادگیری دانش‌آموزان و اثرگذاری آنها بر روی والدین در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست بوده است .

شناخت زباله های خشک و تر ،تفکیک زباله های خشک(بطری ،شیشه ،پلاستیک ،کاغذ)و جمع آوری و فروش از جمله کارهایی بود که فراگیران انجام دادند.