جشن روز معلّم

سنّت <<تشکر و قدردانی>> از بارزترین نمادهای فرهنگ ایرانی است و دین مان نیز مؤیّد این خصلت شایسته است.

بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را از تمامی اولیا گرانقدر و دانش آموزان عزیز اعلان می داریم.