اردوی آبشار تهران

طبیعت هدیه ای زیبا و وصف نشدنی از جانب خداونو برای همه ی ما می باشد تا گوشه ای از قدرت ،عظمت و شکوه پروردگار را در این قالب زیبا ببینیم.

فراگیران پایه چهارم روزی خوش و خاطره انگیز را در آبشار تهران گذروندن ،کوه پیمایی کردن و از طبیعت زیبای آبشار تهران لذت بردن و در نهایت با برخی از سنگ ها ،کانی ها و فسیل ها آشنا شدند.