هفتمین شب در گذشت همکار عزیزمان مرحوم مغفور مهندس علی اکبری نیا

هشدار به والدین در رابطه با فعالیت فرزندانشان در اینترنت و بازی های کامپیوتری